X
Sắp xếp:
65X80AJ | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-29%
Áp dụng đến 31/07/2022
65X80AJ | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
22.100.000 ₫31.000.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
43X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-19%
Áp dụng đến 31/07/2022
43X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
14.900.000 ₫18.500.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
48A9S | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-20%
Áp dụng đến 31/07/2022
48A9S | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
34.900.000 ₫43.400.000 ₫
 • Sở hữu 03 năm bảo hành
  Sở hữu 03 năm bảo hành
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
55X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-28%
Áp dụng đến 31/07/2022
55X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
17.400.000 ₫24.300.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
65X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-26%
Áp dụng đến 31/07/2022
65X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
22.900.000 ₫31.000.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
55A8H | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-24%
Áp dụng đến 31/07/2022
55A8H | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
40.900.000 ₫53.500.000 ₫
 • Sở hữu 03 năm bảo hành
  Sở hữu 03 năm bảo hành
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
50X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-21%
Áp dụng đến 31/07/2022
50X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
16.900.000 ₫21.500.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
75X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-32%
Áp dụng đến 31/07/2022
75X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
29.900.000 ₫44.000.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
50X75A | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-19%
Áp dụng đến 31/07/2022
50X75A | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
14.900.000 ₫18.500.000 ₫
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
43X75A | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-18%
Áp dụng đến 31/07/2022
43X75A | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
12.900.000 ₫15.700.000 ₫
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
43X75 | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-18%
Áp dụng đến 31/07/2022
43X75 | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
12.900.000 ₫15.700.000 ₫
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
KD-50X75 | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-19%
Áp dụng đến 31/07/2022
KD-50X75 | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
14.900.000 ₫18.500.000 ₫
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng